ثبت درخواست

1
ثبت درخواست اولیه
متقاضی
2
گزارش به مدیر عامل
امور اقتصادی
3
اعلام نظر مدیر عامل
مدیر عامل
4
تحویل مدارک
متقاضی
5
استعلام اولیه
امور اقتصادی
6
جانمایی پروژه
امور فنی
7
عقد واگذاری زمین
امور اقتصادی
8
دریافت وجه قرارداد
امور مالی
9
تحویل زمین
واحد فنی و عمرانی
10
دریافت هزینه صدور جواز
امور مالی
11
صدور جواز تاسیس
امور اقتصادی
12
صدور پروانه ساخت
امور فنی
13
اجرای پروژه
متقاضی
14
صدور پایان کار
امور فنی
15
بازدید میدانی
امور اقتصادی
16
صدور مفاصا
امور مالی
17
صدور پروانه بهره برداری
امور اقتصادی
18
پایان

نوع متقاضی

مشخصات درخواست کننده حقوقی

مشخصات درخواست کننده حقیقی

متن درخواست